Základní kroky k evidenci tržeb | adeopos.com/cz

Základní kroky k evidenci tržeb

Zjistěte si, zda máte povinnost evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Ověřte si, odkdy budete evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Nejprve vyhodnoťte, z jaké činnosti Vám tržby plynou a zařaďte danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik Vaší povinnosti zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti.

Zvažte, zda můžete tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“
Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu můžete evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy nemáte k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.

Pokud nemáte, pořiďte si nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, abyste mohli elektronicky evidovat tržby, si budete moci zvolit zařízení odpovídající Vaší podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Více ZDE

Zařiďte si přístup na portál e-tržby a certifikát
Před zahájením evidence tržeb požádáte Finanční správu o autentizační údaje, které Vám umožní přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si na portále zaevidujete své provozovny a vygenerujete certifikát, který poté nainstalujete do svého pokladního zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu.