Dodatni moduli | adeopos.com/si

DODATNI MODULI

V sodelovanju z uporabniki smo razvili dodatne module za izboljšanje poslovanja kot so skladiščno poslovanje, blagajniški dnevniki, lokalne vožnje in potni nalogi. Ti moduli se dodatno zaračunajo po veljavnem ceniku.

Skladiščno poslovanje

Dodaten modul Skladiščno poslovanje omogoča niz drugih prednosti za sledenje blagovne dokumentacije ob vstopu in izstopu blaga s skladišča, ter točno evidenco stanja blaga v skladišču v vsakem trenutku in z bilo katere naprave, da bi lahko učinkovito upravljali s svojimi zalogami. Dodatna poročila, kot so kartica artikla, promet blaga ali seznami popisov, so dodatne ugodnosti, katere dobivate z uporabljanjem tega modula. Tukaj so tudi izravnave in oblikovanje normativov v gostinstvu. Imate tudi možnost vnosa številnih skladišč s katerimi boste povezali svojo prodajo / nabavo blaga.

 • Dokumenti blaga vsebujejo zapise prejemkov (dokumente katere vsebujejo zapise izhodnega blaga iz skladišča) ter medskladiščnica (dokumenti kateri vsebujejo zapise blaga iz enega skladišča v drugo)
 • S pomočjo nivelacije je omogočeno spremljanje cene neke postavke
 • Stanje skladišča nudi v vsakem trenutku pregled blaga v skladišču
 • Vodenje skladišča po metodi povprečnih nabavnih cen
 • Opredelitve omogočajo opredeljevanje proizvodov / storitev po skupinah na blagajni ali opredeljevanje skupine proizvodov / storitev po dodatnem davku
 • Možnost vnosa neomejenega števila skladišč
 • S pomočjo normativov lahko definirate vse sestavine nekega proizvoda (pomembno za gostinstvo)
 • Poročila v zvezi s skladiščnim poslovanjem: Pregled prejemkov,pregled izračunov, kartica blaga, promet blaga, prodaja proizvodov / virov / storitev po skupinah davka na porabo, pregled stanja skladišča, seznami knjig o nabavi in prodaji blaga
 • Navedena poročila je mogoče shraniti v različnih formatih (XLS, DOC, PDF)

Upravljanje / Vodenje proizvodnje

Ta modul je prvenstveno predvidevan za izdelavo delovnih nalog za spremljanje nalog delavcev in vsebuje vse potrebne podatke o delih, ki se morajo opraviti. Na stanju skladišča boste videli nove količine blaga katere so prišle v trenutku poknjiženih delovnih nalog.

 • Za modul Upravljanje s proizvodnjo je predpogoj aktiven modul Skladiščno poslovanje
 • Delovni nalogi služijo za spremljanje delovnih nalog, katere opravljajo delavci in vsebujejo vse podatke kateri so potrebni, da bi delavci katerim se izdaja delovni nalog bili obveščeni o delih katere morajo opraviti.
 • V vsakem trenutku je mogoče pregledati stanje skladišča in količino blaga, ki je v skladišču
 • Možnost definiranja po uradnih dokumentih, tehnologijah in normativih
 • Poročila: Pregled delovnih nalog, pregled proizvodnje

Blagajniški dnevniki

Evidentirajte vsako vplačilo ali izplačilo gotovine iz blagajne. Dnevnik je povezan s poslovnim računom podjetja, a je mogoče istočasno vodenje dveh ali več dnevnikov, če imate več poslovnih računov. Začetno stanje blagajniškega dnevnika za novi časovno obdobje je enak končnemu stanju iz predhodnega obdobja.

 • Omogoča evidenco vseh vplačil in izplačil gotovine neposredno po njihovem nastanku
 • Možnost izbire valute blagajniškega dnevnika
 • Končno stanje denarja po končanem mesečnem obdobju v blagajni predhodnega meseca je začetno stanje v novem mesecu

Potni nalogi

Potni nalog je služben dokument podjetja, kateri spremlja delavca na službenem potovanju v državi ali izven nje. Naš sistem omogoča spremljanje potnih nalogov po delavcih in z njimi povezanimi vozili. Strošek po kilometru in višina dnevnice se avtomatsko računa po vnosu prevoženih kilometrov in koliko časa ste bili na službeni poti. Možen je tudi vnos predplačila v evrih ali v neki tuji valuti.

 • Potni nalogi so dokumenti kateri spremljajo delavca, ko je na službeni poti doma ali v tujini
 • Skozi našo programsko opremo lahko spremljate različne vrste stroškov, ki so povezane s službenim potovanjem, predplačila, dnevnice in drugo

Lokalne vožnje

Z lokalnimi vožnjami se evidentira vsako koriščenje privatnega avtomobila v službeno korist. Sistem bo na temelju vnesenih podatkov avtomatsko izračunal kilometrino in strošek po kilometru od 0, 20 €. Lokalne vožnje lahko povežete z odrejeno stranko.

 • Evidentira se vsaka uporaba privatnega avtomobila v službene namene.
 • Povračilo od 0,20 € / km pokriva vse nastale stroške kot so: bencin, zavarovanje, servis, pranje avtomobila in naslednje
 • Naš modul Vam omogoča to evidenco, ter avtomatsko zaračunava kilometrino.